Tájékoztató a „Művészi életpálya elismerés”-ről és a Művészjáradékról
Dátum: 2018. február 23., péntek, 16:26
26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről


Tájékoztató

 

a „Művészi életpálya elismerés”-ről és a Művészjáradékról

 

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

2.§ (6) A miniszter által adományozandó egyéb kulturális díjak a kulturális ágazatban a következők:

1. Nemzeti Ifjúsági Zenekar cím,

2. Pro Cultura Hungarica díj,

3. Művészeti életpálya elismerés,

 

4. § (1) *  Miniszteri elismerés adományozását - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - az adományozási alkalmat legalább 3 naptári hónappal megelőzően, a jelölt életútjának, illetve tevékenységének rövid ismertetését tartalmazó indokolással bárki - különösen szakmai szervezet vagy korábbi díjazott - kezdeményezheti a miniszternél. A kezdeményezés formanyomtatványát a 3. melléklet tartalmazza. Miniszteri elismerés adományozását önmaga, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója számára - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - senki nem kezdeményezheti.

(2) Az elismerés adományozásáról a miniszter legkésőbb az adományozási alkalmat 3 héttel megelőzően dönt.

(3) A határidő után beérkezett kezdeményezést a soron következő adományozási alkalomnál kell értékelni. Ez alól a miniszter különösen indokolt esetben felmentést adhat.

 

1. sz. melléklet

 

31/A. Művészeti életpálya elismerés

31/A.1. A díj a kulturális ágazatban jelentős művészi életpályával rendelkező művészek elismerésére adományozható.

31/A.2. A díjban nem részesülhet az, aki a Nemzet Színésze, a Magyar Mozgókép Mestere, a Nemzet Művésze, a Magyar Állami Operaház Mesterművésze cím alapján folyósított havi juttatásban vagy a Magyar Művészeti Akadémia rendes vagy levelező tagjait megillető életjáradékban részesül.

31/A.3. A díj egy országos szakmai szervezet ajánlásával kezdeményezhető.

31/A.4. A 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a díj saját maga vagyPolgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozó számára is kezdeményezhető.

31/A.5. A díj átadására az adományozó döntése alapján évente egy vagy több alkalommal kerül sor.

31/A.6. A díj adományozásáról a miniszter a kezdeményezés beérkezésétől számított 3 naptári hónapon belül dönt.

31/A.7. A díjra és az azzal járó járadékra egyidejűleg legfeljebb száztíz fő jogosult.

31/A.8. A díjban részesített adományozást igazoló oklevelet kap.

31/A.9. A díjhoz egy naptári év teljes időtartamára szóló, havonta folyósított járadék kapcsolódik, amelynek mértéke havonta az illetményalap háromszorosának megfelelő összeg. A tárgyévi járadék adományozási alkalomkor időarányosan esedékes része egy összegben kerül folyósításra.

31/A.10. A járadék nyújtása időtartamának elteltét követően a miniszter a jogosultság felülvizsgálatát követően dönthet az időtartam további egy évvel történő meghosszabbításáról. Meghosszabbítás esetén a járadék folyósítására a 31/A. pont 9. alpontjában foglaltaknak megfelelően kerül sor.

31/A.11. A díj posztumusz is adományozható, amely esetben a díj és a díjjal járó járadék átvételére az elhunyt díjazott házastársa, annak hiányában a miniszter döntése szerinti leszármazója jogosult.

 

 

A Magyar Művészeti Akadémia Titkársága tájékoztatása a művészjáradék igénybevételének feltételeiről, megállapításáról és folyósításáról

2018. január 1-jétől igényelhető az ún. művészjáradék, melyhez a kérelmet a Magyar Művészeti Akadémia Titkárságához kell benyújtani. A kérelem feltételeiről és egyéb tudnivalókról itt olvasható tájékoztatónk.

A művészjáradékról rendelkező törvény hatálybalépésének és a művészjáradék bevezetésének időpontja
A Magyar Közlöny 2017. december 11-i, folyó év 207. számában megjelent az egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXX. törvény, amely – a köztestület kormányzatnál tett kezdeményezése nyomán – módosítja többek között a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvényt (MMA törvény). E törvény 2018. január 1-jével hatályba lépő módosítása a kiemelkedő művészeti teljesítmények és művészi életút iránti tisztelet kifejezéseképpen bevezet egy új rendszeres (havi) juttatást, a művészjáradékot.
A művészjáradék kérelem alapján és legkorábban 2018. március 1-jétől állapítható meg. 
A művészjáradék iránti kérelmek hiánytalan benyújtásának támogatása érdekében az MMA Titkársága formanyomtatványt dolgoz ki, és tesz elérhetővé a kérelmezés lehetőségének megnyíltát követően e honlapon.

A művészjáradék igénybevételének feltételei
Az új járadékot a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) nyújtja az MMA Titkársága útján azon, 65. életévüket betöltött személyeknek, akik a következő szakmai elismerések valamelyikében, így

a)  Kossuth-díjban, a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja, a Magyarország Babérkoszorúja és a Népművészet Mestere díjak valamelyikében,

b)  a Népművészet Ifjú Mestere és a Táncsics Mihály-díj kivételével a kultúráért felelős miniszter feladatkörében adományozható
ba)  művészeti díjban – a Balassa Péter-díjat beleértve –,
bb)  művészet-igazgatási területen végzett vagy művészetelméleti tevékenységre tekintettel adományozott művészet- és közművelődés-igazgatási, művészetelméleti és közművelődéselméleti díjban,

c)  Ybl Miklós-díjban, természetes személy részére adományozott Pro Architectura díjban, vagy
d)  az MMA közgyűlése által adományozott, a Magyar Művészeti Akadémia Életműdíja, a Magyar Művészeti Akadémia Nagydíja, a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói Díja, és a Magyar Művészeti Akadémia Kováts Flórián Emlékérme díjak valamelyikében

részesültek.
A fenti b) pont szerinti, a kultúráért felelős miniszter feladatkörében adományozható, a művészjáradék megállapítása szempontjából releváns elismerések köre – az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet alapján – a következő:
-           Balassa Péter-díj;
-           Balázs Béla-díj;
-           Balogh Rudolf-díj;
-           Bánffy Miklós-díj, ha a díjat művészet-igazgatási területen végzett vagy művészetelméleti tevékenységért adományozták;
-           Blattner Géza-díj;
-           Erkel Ferenc-díj;
-           Ferenczy Noémi-díj;
-           Gérecz Attila-díj;
-           Harangozó Gyula-díj;
-           Hortobágyi Károly-díj;
-           Jászai Mari-díj;
-           József Attila-díj;
-           Liszt Ferenc-díj;
-           Martin György-díj;
-           Márai Sándor-díj;
-           Munkácsy Mihály-díj;
-           Nádasdy Kálmán-díj;
-           Németh Lajos-díj;
-           Szabolcsi Bence-díj.
A kettős díjazás elkerülése érdekében nem részesülhet művészjáradékban a Nemzet Színésze, a Nemzet Művésze, a Magyar Állami Operaház Mesterművésze címben részesített személy, a Magyar Mozgókép Mestere cím birtokosa, a Magyar Művészeti Akadémia rendes és levelező tagja, valamint az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet 2. § (6) bekezdés 3. pontja szerinti művészeti életpálya elismerésben részesített személy, illetve az sem, aki a művészjáradék megállapítását megalapozó elismerésről lemondott, vagy akitől ezen elismerését visszavonták.
Aki több művészeti elismerésben, vagy több alkalommal azonos elismerésben részesült, csak az egyik elismerése alapján részesülhet művészjáradékban.

A művészjáradék összege
A művészjáradék havi mértéke az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott 28.500 forint – 425%-a; a 2018. január 1-jén hatályos szabályozás szerint 121.125 forint/hó.
A művészjáradék a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénynek az adómentes bevételekről rendelkező 1. számú melléklete értelmében adó- és járulékmentes juttatás.

A művészjáradék igénylése, megállapítása, folyósítása, folyósításának megszüntetése
A művészjáradék iránti kérelmet írásban kell előterjeszteni az MMA Titkárságán, és abban meg kell adni mindazokat az adatokat és meg kell tenni azokat a nyilatkozatokat, amelyeket az MMA törvény 2018. január 1-jétől hatályos rendelkezései, illetve egyéb vonatkozó jogszabályok előírnak (a kérelem előterjesztésére alkalmas formanyomtatvány és a kérelem benyújtása módjára vonatkozó további információk az MMA honlapján 2018. januártól elérhetők). A kérelemhez mellékelni kell – az MMA közgyűlése által adományozott díjak kivételével – a művészeti elismerésről szóló okirat hiteles másolatát vagy a kérelmező megkeresésére az elismerés adományozója vagy annak jogutódja által kiállított, a művészeti elismerés tényéről szóló igazolást. 
A művészjáradék megállapítása közigazgatási hatósági eljárásban történik, mely eljárásért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében 3000 forint illetéket kell fizetni.
Az MMA Titkársága a művészjáradékot a megállapításáról szóló határozata kiadását követő hónap első napjától, teljes hónapra állapítja meg, és tárgyhónapra, a tárgyhónap 10. napjáig folyósítja.
A művészjáradék legkorábban 2018. március 1-jétől állapítható meg.

A művészjáradék visszamenőleg nem állapítható meg.
A művészjáradék élethosszig tartó juttatás.
A művészjáradékra jogosult köteles az MMA Titkárságának 15 napon belül bejelenteni minden olyan tényt, adatot, amely az ellátásra való jogosultságát érinti, így különösen, ha a művészjáradék megállapítását kizáró elismerést szerzett.
A művészjáradék folyósítása megszűnik a művészjáradékban részesülő személy

a) művészjáradék megállapítását kizáró elismerésben való részesülése esetén, az abban való részesítést követő hónap első napjától,
b) művészjáradékról a jövőre nézve történő, a hatóságnál írásban tett lemondása esetén, a lemondást követő hónap első napjától,
c) művészjáradék megállapítását megalapozó elismerésről történő lemondása esetén, a lemondást követő hónap első napjától,
d) művészjáradék megállapítását megalapozó elismerésének visszavonása esetén, a visszavonást követő hónap első napjától,
e) halála esetén, az elhalálozást követő hónap első napjától.

Aki a művészjáradékot jogalap nélkül vette fel, köteles azt az MMA Titkársága írásbeli felszólítására, a jogalap nélkül felvett ellátás folyósításától számított 60 napon belül visszafizetni.

 

 

 

 

 

 

Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
Hozzászólások
Még senki sem szólt hozzá ehhez a cikkhez!
Legyen Ön az első!
Keresés:  KERESÉS
Galéria
 
Ide jöhet majd a bemutatkozó szöveg
Bemutatkozó
 
Ide jöhet majd a bemutatkozó szöveg
Anekdoták
 
Szomory Dezső szerette az embereket, de legalább annyira az állatokat. Volt egy gyönyörű macskája, amely, vagy inkább, aki minden tekintetben megkülönböztetett bánásmódot élvezett az író legénylakásában.
Aforizmák
„A bűvész nem varázsló, csak színész aki a varázsló szerepét játssza. A színészről sem szokták letépni az álszakállt!"
Rodolfó
Az oldalt fejlesztette és üzemelteti az Ergo System
Művészeti Szakszervezetek Szövetsége
Művész-világ