Tájékoztató a „Művészi életpálya elismerés”-ről és a Művészjáradékról
Dátum: 2018. február 23., péntek, 16:26
26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről


Tájékoztató

 

a „Művészi életpálya elismerés”-ről és a Művészjáradékról

 

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

2.§ (6) A miniszter által adományozandó egyéb kulturális díjak a kulturális ágazatban a következők:

1. Nemzeti Ifjúsági Zenekar cím,

2. Pro Cultura Hungarica díj,

3. Művészeti életpálya elismerés,

 

4. § (1) *  Miniszteri elismerés adományozását - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - az adományozási alkalmat legalább 3 naptári hónappal megelőzően, a jelölt életútjának, illetve tevékenységének rövid ismertetését tartalmazó indokolással bárki - különösen szakmai szervezet vagy korábbi díjazott - kezdeményezheti a miniszternél. A kezdeményezés formanyomtatványát a 3. melléklet tartalmazza. Miniszteri elismerés adományozását önmaga, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója számára - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - senki nem kezdeményezheti.

(2) Az elismerés adományozásáról a miniszter legkésőbb az adományozási alkalmat 3 héttel megelőzően dönt.

(3) A határidő után beérkezett kezdeményezést a soron következő adományozási alkalomnál kell értékelni. Ez alól a miniszter különösen indokolt esetben felmentést adhat.

 

1. sz. melléklet

 

31/A. Művészeti életpálya elismerés

31/A.1. A díj a kulturális ágazatban jelentős művészi életpályával rendelkező művészek elismerésére adományozható.

31/A.2. A díjban nem részesülhet az, aki a Nemzet Színésze, a Magyar Mozgókép Mestere, a Nemzet Művésze, a Magyar Állami Operaház Mesterművésze cím alapján folyósított havi juttatásban vagy a Magyar Művészeti Akadémia rendes vagy levelező tagjait megillető életjáradékban részesül.

31/A.3. A díj egy országos szakmai szervezet ajánlásával kezdeményezhető.

31/A.4. A 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a díj saját maga vagyPolgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozó számára is kezdeményezhető.

31/A.5. A díj átadására az adományozó döntése alapján évente egy vagy több alkalommal kerül sor.

31/A.6. A díj adományozásáról a miniszter a kezdeményezés beérkezésétől számított 3 naptári hónapon belül dönt.

31/A.7. A díjra és az azzal járó járadékra egyidejűleg legfeljebb száztíz fő jogosult.

31/A.8. A díjban részesített adományozást igazoló oklevelet kap.

31/A.9. A díjhoz egy naptári év teljes időtartamára szóló, havonta folyósított járadék kapcsolódik, amelynek mértéke havonta az illetményalap háromszorosának megfelelő összeg. A tárgyévi járadék adományozási alkalomkor időarányosan esedékes része egy összegben kerül folyósításra.

31/A.10. A járadék nyújtása időtartamának elteltét követően a miniszter a jogosultság felülvizsgálatát követően dönthet az időtartam további egy évvel történő meghosszabbításáról. Meghosszabbítás esetén a járadék folyósítására a 31/A. pont 9. alpontjában foglaltaknak megfelelően kerül sor.

31/A.11. A díj posztumusz is adományozható, amely esetben a díj és a díjjal járó járadék átvételére az elhunyt díjazott házastársa, annak hiányában a miniszter döntése szerinti leszármazója jogosult.

 

 

A Magyar Művészeti Akadémia Titkársága tájékoztatása a művészjáradék igénybevételének feltételeiről, megállapításáról és folyósításáról

2018. január 1-jétől igényelhető az ún. művészjáradék, melyhez a kérelmet a Magyar Művészeti Akadémia Titkárságához kell benyújtani. A kérelem feltételeiről és egyéb tudnivalókról itt olvasható tájékoztatónk.

A művészjáradékról rendelkező törvény hatálybalépésének és a művészjáradék bevezetésének időpontja
A Magyar Közlöny 2017. december 11-i, folyó év 207. számában megjelent az egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXX. törvény, amely – a köztestület kormányzatnál tett kezdeményezése nyomán – módosítja többek között a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvényt (MMA törvény). E törvény 2018. január 1-jével hatályba lépő módosítása a kiemelkedő művészeti teljesítmények és művészi életút iránti tisztelet kifejezéseképpen bevezet egy új rendszeres (havi) juttatást, a művészjáradékot.
A művészjáradék kérelem alapján és legkorábban 2018. március 1-jétől állapítható meg. 
A művészjáradék iránti kérelmek hiánytalan benyújtásának támogatása érdekében az MMA Titkársága formanyomtatványt dolgoz ki, és tesz elérhetővé a kérelmezés lehetőségének megnyíltát követően e honlapon.

A művészjáradék igénybevételének feltételei
Az új járadékot a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) nyújtja az MMA Titkársága útján azon, 65. életévüket betöltött személyeknek, akik a következő szakmai elismerések valamelyikében, így

a)  Kossuth-díjban, a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja, a Magyarország Babérkoszorúja és a Népművészet Mestere díjak valamelyikében,

b)  a Népművészet Ifjú Mestere és a Táncsics Mihály-díj kivételével a kultúráért felelős miniszter feladatkörében adományozható
ba)  művészeti díjban – a Balassa Péter-díjat beleértve –,
bb)  művészet-igazgatási területen végzett vagy művészetelméleti tevékenységre tekintettel adományozott művészet- és közművelődés-igazgatási, művészetelméleti és közművelődéselméleti díjban,

c)  Ybl Miklós-díjban, természetes személy részére adományozott Pro Architectura díjban, vagy
d)  az MMA közgyűlése által adományozott, a Magyar Művészeti Akadémia Életműdíja, a Magyar Művészeti Akadémia Nagydíja, a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói Díja, és a Magyar Művészeti Akadémia Kováts Flórián Emlékérme díjak valamelyikében

részesültek.
A fenti b) pont szerinti, a kultúráért felelős miniszter feladatkörében adományozható, a művészjáradék megállapítása szempontjából releváns elismerések köre – az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet alapján – a következő:
-           Balassa Péter-díj;
-           Balázs Béla-díj;
-           Balogh Rudolf-díj;
-           Bánffy Miklós-díj, ha a díjat művészet-igazgatási területen végzett vagy művészetelméleti tevékenységért adományozták;
-           Blattner Géza-díj;
-           Erkel Ferenc-díj;
-           Ferenczy Noémi-díj;
-           Gérecz Attila-díj;
-           Harangozó Gyula-díj;
-           Hortobágyi Károly-díj;
-           Jászai Mari-díj;
-           József Attila-díj;
-           Liszt Ferenc-díj;
-           Martin György-díj;
-           Márai Sándor-díj;
-           Munkácsy Mihály-díj;
-           Nádasdy Kálmán-díj;
-           Németh Lajos-díj;
-           Szabolcsi Bence-díj.
A kettős díjazás elkerülése érdekében nem részesülhet művészjáradékban a Nemzet Színésze, a Nemzet Művésze, a Magyar Állami Operaház Mesterművésze címben részesített személy, a Magyar Mozgókép Mestere cím birtokosa, a Magyar Művészeti Akadémia rendes és levelező tagja, valamint az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet 2. § (6) bekezdés 3. pontja szerinti művészeti életpálya elismerésben részesített személy, illetve az sem, aki a művészjáradék megállapítását megalapozó elismerésről lemondott, vagy akitől ezen elismerését visszavonták.
Aki több művészeti elismerésben, vagy több alkalommal azonos elismerésben részesült, csak az egyik elismerése alapján részesülhet művészjáradékban.

A művészjáradék összege
A művészjáradék havi mértéke az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott 28.500 forint – 425%-a; a 2018. január 1-jén hatályos szabályozás szerint 121.125 forint/hó.
A művészjáradék a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénynek az adómentes bevételekről rendelkező 1. számú melléklete értelmében adó- és járulékmentes juttatás.

A művészjáradék igénylése, megállapítása, folyósítása, folyósításának megszüntetése
A művészjáradék iránti kérelmet írásban kell előterjeszteni az MMA Titkárságán, és abban meg kell adni mindazokat az adatokat és meg kell tenni azokat a nyilatkozatokat, amelyeket az MMA törvény 2018. január 1-jétől hatályos rendelkezései, illetve egyéb vonatkozó jogszabályok előírnak (a kérelem előterjesztésére alkalmas formanyomtatvány és a kérelem benyújtása módjára vonatkozó további információk az MMA honlapján 2018. januártól elérhetők). A kérelemhez mellékelni kell – az MMA közgyűlése által adományozott díjak kivételével – a művészeti elismerésről szóló okirat hiteles másolatát vagy a kérelmező megkeresésére az elismerés adományozója vagy annak jogutódja által kiállított, a művészeti elismerés tényéről szóló igazolást. 
A művészjáradék megállapítása közigazgatási hatósági eljárásban történik, mely eljárásért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében 3000 forint illetéket kell fizetni.
Az MMA Titkársága a művészjáradékot a megállapításáról szóló határozata kiadását követő hónap első napjától, teljes hónapra állapítja meg, és tárgyhónapra, a tárgyhónap 10. napjáig folyósítja.
A művészjáradék legkorábban 2018. március 1-jétől állapítható meg.

A művészjáradék visszamenőleg nem állapítható meg.
A művészjáradék élethosszig tartó juttatás.
A művészjáradékra jogosult köteles az MMA Titkárságának 15 napon belül bejelenteni minden olyan tényt, adatot, amely az ellátásra való jogosultságát érinti, így különösen, ha a művészjáradék megállapítását kizáró elismerést szerzett.
A művészjáradék folyósítása megszűnik a művészjáradékban részesülő személy

a) művészjáradék megállapítását kizáró elismerésben való részesülése esetén, az abban való részesítést követő hónap első napjától,
b) művészjáradékról a jövőre nézve történő, a hatóságnál írásban tett lemondása esetén, a lemondást követő hónap első napjától,
c) művészjáradék megállapítását megalapozó elismerésről történő lemondása esetén, a lemondást követő hónap első napjától,
d) művészjáradék megállapítását megalapozó elismerésének visszavonása esetén, a visszavonást követő hónap első napjától,
e) halála esetén, az elhalálozást követő hónap első napjától.

Aki a művészjáradékot jogalap nélkül vette fel, köteles azt az MMA Titkársága írásbeli felszólítására, a jogalap nélkül felvett ellátás folyósításától számított 60 napon belül visszafizetni.

 

 

 

 

 

 

Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
Hozzászólások
Még senki sem szólt hozzá ehhez a cikkhez!
Legyen Ön az első!
Keresés:  KERESÉS
Galéria
 
Ide jöhet majd a bemutatkozó szöveg
Bemutatkozó
 
Ide jöhet majd a bemutatkozó szöveg
Anekdoták
Egy újságíró megkérdezte Mark Twain-t, igaz-e, hogy már hosszabb ideje dolgozik egy nagyobb lélegzetvételű színdarabon.
 
Az 1946-os Csongor és Tünde felújítás egyik legemlékezetesebb színészi alakítása Gobbi Hilda nevéhez fűződik. A fiatal művésznő Mirigy-boszorkány félelmetes figuráját a magyar népmesék szellemében formálta meg, – s a visszataszító, csúf, vén szipirtyó, különösen az ifjúsági előadások közönsége körében, meglepően népszerű lett.
Aforizmák
„ Az a képességünk, hogy elismerjük tévedéseinket, intelligenciánk fokmérője. is. A bunkónak mindig igaza van."
Álló Géza
Az oldalt fejlesztette és üzemelteti az Ergo System
Művészeti Szakszervezetek Szövetsége
Művész-világ